โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)

Satittessabannakornrayong School

Welcome to
Satittessabannakornrayong School

NEWS UPDATE /

NEWS /

ข่าวสารและกิจกรรม

แนวทางปฏิบัติการเปิดเรียน 1 ก.พ. 64 ของ รร.สาธิตเทศบาลนครระยอง

แนวทางการปฏิบัติในการเปิดเรียน 1 ก.พ. 64 ของ รร.สาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)ตามประกาศมาตรการป้องกันและ

Read More »
ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศเลื่อนรับสมัครเรียน

ประกาศ เลื่อนการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดขอ

Read More »
ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศแจ้งปิดโรงเรียนตามประกาศของเทศบาลนครระยอง

ประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่อง การปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากเหตุพิเศษ            ด้วยสถานการณ์การ

Read More »
ข่าวสารและกิจกรรม

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑

Read More »

เครือข่าย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.sd.ssru.ac.th